Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на обектите за производство и търговия на храни
Закон:
Закон за храните
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е разделен на два подрегистъра

- Регистър на групите храни
Съдържа данни за кодове на групите храни. В регистъра моат да се намерят кодовете на групите храни от животински и неживотински произход, както и техните подвидове.

- Регистър на видовете обекти за производство и търговия с храни
Съдържа единствено видовете обекти за производство и търговия с храни, както и техните кодове.
Законова разпоредба:
Чл. 14. (1) Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ, води регионален регистър на обектите за производство и търговия с храни съобразно компетентността си по чл. 12, ал. 2 и 3, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
2. адрес на обекта;
3. вид на обекта (за производство или за търговия);
4. групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;
5. информацията по чл. 12, ал. 5;
6. ветеринарен регистрационен номер за обектите, за които се изисква такъв;
7. фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта;
8. дата и основание за заличаване на регистрацията.
(2)
(3) Въз основа на регистрите на всички ОДБХ и РЗИ в БАБХ, съответно в Министерството на здравеопазването, се поддържат национални регистри на обектите за производство и търговия на храни, които са и в електронен вид. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет.