Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на тютюнопроизводителите
Закон:
Закон за тютюневите изделия
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Законова разпоредба:
ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия

Обн., ДВ, бр. 101 от 30.11.1993 г., изм., бр. 19 от 2.03.1994 г., в сила от 1.04.1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 33 от 21.04.2000 г., бр. 102 от 15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 20 от 4.03.2003 г., изм. и доп., бр. 57 от 2.07.2004 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 67 от 29.07.2008 г., доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 13.02.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г.

Чл. 7. (1) Тютюнопроизводителите, които са регистрирани по този закон, получават безвъзмездно тютюневи семена.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., бр. 19 от 2011 г.) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и храните, а семената се раздават на тютюнопроизводителите от кмета на общината, в която се регистрират.