Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ПЛАТЕН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Националният регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове е база данни, достъп до която се осъществява по два режима - има публична част и част, която изисква регистрация. Регистрираният достъп е само за притежатели на сметки и е свързана със заплащането на държавна такса за вписване в регистъра в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.
Публично достъпната част от регистъра е на английски език и се състои от три раздела:
- регистър с контактите на лицата с регистрирани сметки, който съдържа идентификатор на сметката (съдържа букви и цифри); наименование на притежателя на сметка; номер и име на инсталацията; дата и номер на разрешителното; и детайли към всеки запис, от които излиза информация за притежателя на сметката и упълномощените лица - име, пощенски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес.
В този подрегистър може да се търси по вид на притежателя на сметката - оператор, юридическо лице, физическо лице, или по верификатор.
- регистър на проекти, който съдържа номера и името на всеки проект, както и индексирани детайли към всеки запис - номер и име на проекта, местоположение, вид на емисията, квоти на емисиите, количество изразходени емисии, дата на изтичане на сметката.
- таблица във формат ексел за съответствие на изпълнението на ангажиментите, която съдържа името на организацията, идентификационен номер на разрешителното, идентофокационен номер на инсталацията, име на инсталацията, подадени единици, верифицирани емисии; статус на изпълнението; дата на влизане в сила на разрешителното.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Българският регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове е електронна база данни за администриране на квоти за емисии на ПГ. Регистърът осигурява точно отчитане на притежанието, издаването, трансфера, отмяната и оттегляне на квоти и единици по Киото. Регистърът съхранява информация за:

- квоти на емисии на CO2 и единици по Киото, разпределени и съхранявани в операторските притежателни сметки;
- годишни верифицирани емисии за инсталациите;
- извършване на прехвърляне на квоти между притежателите на сметки;
- изпълнение на ангажиментите.

В съответствие със законовите разпоредби изграждането, функционирането и поддържането на регистъра се ръководи от министъра на околната среда и водите, а текущото поддържане и осъществяване на функциите на регистъра се извършва от Изпълнителната агенция по околна среда. ИАОС изпълнява функцията на администратор на регистъра по смисъла на Регламент 2216/2004 на Европейската комисия. Функциите на регистъра може да се дефинират по следния начин:

- Управление на сметките – позволява на потребителя да създава, обновява и закрива сметки, както и да отчита емисии.
- Предаване и отмяна на квоти – позволява на операторите и националните компетентни органи да докажат съответствието с целите за намаляване на емисиите.
- Вътрешни и външни трансфери – регистърът позволява на притежателите на сметки да прехвърлят единици и квоти между сметките в националния регистър, както и в други регистри от системата.
- Отмяна и замяна, и прехвърляне на остатък - на квоти на ЕС и Киото единици съгласно правилата на търговията с емисии. Тези функции позволяват на регистъра да заменя единици на ЕС с единици по Киото съгласно правилата на ЕС и ООН.
- Съвместяване с независимите регистри на ЕК и Секретариата на РКОНИК на периодична основа за да се осигури съответствие на записите в регистъра.
- Доклади

Главната страница на регистъра има публична и секретна част. Публичната част позволява на посетителите да регистрират нови сметки и да разгледат публичните доклади. Секретната част позволява на съществуващите потребители да влязат в системата като използват потребителското си име и парола чрез натискане на иконата Log In (Вход).
Правата за достъп до регистъра са ограничени за всеки потребител.
Законова разпоредба:
Закон за опазване на околната среда

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.

Чл. 131к. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите ръководи изграждането, функционирането и поддържането на Национален регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2216/2004 на Комисията от 21 декември 2004 г. за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2216/2004".
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда изпълнява функциите на администратор на регистъра по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Данните от регистъра по ал. 1 се изпращат в Европейския независим регистър на транзакциите на квоти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Участниците в схемата по чл. 131а заплащат такса за вписването им в регистъра по ал. 1 и годишен абонамент обслужване съгласно тарифата по чл. 72.

Чл. 131л. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Министерският съвет издава наредби за:
1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове;
2. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства;
3. реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове;
4. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.)
5. реда и начина за организирането на националните инвентаризации за вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, съставена в Женева на 13 ноември 1979 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 16 от 1981 г.) (ДВ, бр. 45 от 2003 г.), и Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО, ПРИТЕЖАВАНЕТО, ПРЕДАВАНЕТО, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ОТМЯНАТА НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
В сила от 30.12.2010 г.
Приета с ПМС № 313 от 22.12.2010 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.

Чл. 2. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни и се води в съответствие с изискванията и по реда на Регламент 2216/2004 на Европейската комисия (ЕК) относно стандартизирана и защитена система от регистри (ОВ, L 386, 29.12.2004 г.) по силата на Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОB, L 275, 25.10.2003 г.) и Решение № 280/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 49, 19.02.2004 г.).
(2) Към регистъра се поддържа картотека, в която се съхраняват представените документи съгласно наредбата по партиди на отделните притежатели на сметки и регистрирани верификационни органи и по ред, определен в инструкция на министъра на околната среда и водите.
(3) Документите по ал. 2, които се отнасят за всички процеси и притежатели на сметки, както и за регистрирани верификационни органи, се съхраняват до настъпването на по-късното от двете събития:
1. изтичане на срок 15 години;
2. решаване на всички въпроси, свързани с документите по ал. 2.
(4) Цялата информация за притежателите на сметки и за всички извършени сделки, съдържаща се в регистъра, се счита за служебна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) за всяка друга цел освен за изпълнението на изискванията на Регламент 2216/2004/ЕК, на Директива 2003/87/ЕО или на българското законодателство.

Общи условия за ползване на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове
Приложение към Заповед № 27/16.02.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

V. ОПЕРИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РЕГИСТЪРА

17. Администраторът на регистъра е длъжен да създаде в публичната част на регистъра интернет страница с информация достъпна за нерегистрирани потребители.

18. Администраторът на регистъра е длъжен да оповестява и осъвременява публично достъпна информация по отношение на регистъра.

IХ. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

26. За трети страни се считат всички, с изключение на администратора на регистъра, притежателя на сметка и оправомощените представители. Третите страни имат право на постоянен достъп до актуална информация от публичната част на регистъра публикувана в интернет страницата на администратора.