Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален туристически регистър към МИЕТ
Закон:
Закон за туризма
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Националния туристически регистър към МИЕТ е разделен на няколко подрегистъра

Регистър на категоризираните туристически обекти от кметовете на общини
Към момента на прегледа на тази страница, посочения линк не се отваря


Регистър на категоризираните плажове
Съдържа данни за наименованието и местоположението на плажа, данни за концесионера, наемателя, или друго лице, на което са предоставени права за ползване. Адрес и телефон на ползвателя, вид на плажа.

Списък на вписаните в Националния туристически регистър туристически сдружения
Съдържа данни за наименованието, седалището и адреса на сдружението. Посочено е какъв е вида на сдружението - в частна или обществена полза. Могат да се видят трите имена на представляващия сдружението, както и адрес, телефон и електронен адрес за контакти.
Законова разпоредба:
Раздел V
Единна система за туристическа информация

Чл. 58. Създава се Национален туристически регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, който съдържа информация за:
1. регистрираните туроператори и туристически агенти;
2. категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 ;
3. категоризираните средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;
4. категоризираните туристически хижи и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи, и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;
5. туристическите сдружения;
6. туристическите информационни центрове или бюра.

чл. 61 (2) Информацията в регистъра е публична в частта й относно:
1. наименование на лицето, седалище, адрес на упражняване на дейността и телефон, вид и номер на издаденото удостоверение за регистрация;
2. определената категория, срока на валидност, наименование, адрес и телефон, вид и капацитет на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 и лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект;
3. определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски-пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
4. наименование, вид, адрес и телефон на сдружението и неговия представител, адрес и телефон на туристическите информационни центрове или бюра.
(3) Всеки може да иска справки за вписани в регистъра обстоятелства от публичната информация по ал. 2.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за организацията на Единната система за туристическа информация