Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен електронен регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко
Закон:
Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В страницата на министерството на земеделието и храните е публикуван списък наречен "Актуален регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко". Могат да бъдат видяни изкупвачите по области, име/фирма; адрес на управление на фирмата; № на заповедта за одобряване; телефона за връзка и електронния адрес. Самият регистър се открива чрез търсене на страницата на министерството.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.

Чл. 53. Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на одобрените изкупвачи, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.