Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на Линейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.
Закон:
Закон за радиото и телевизията
Институция/Администратор на регистъра:
СЕМ (Съвет за електронни медии)
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът за линейни услуги съдържа: вид услуга (телевизия или радио), обхват (местен, регионален,национален, международен); способ за разпространение (пр. кабел, сателит, интернет и др.); начална дата на услугата; номер на удостоверение за регистрация; номер на решение за регистрация на СЕМ; профил на разпространяваните програми; юридическа форма на предприятието и представител.
Има възможност за търсене по име на програмата, по вид услуга (телевизия или радио), по обхват, по способ на разпространение и по име на предприятие.
Законова разпоредба:
Закон за радиото и телевизията

Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., доп., бр. 99 от 9.11.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 22.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 70 от 29.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г., изм., бр. 47 от 22.06.2010 г., в сила от 22.06.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.


Чл. 32. (1) Съветът за електронни медии:
16. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм., бр. 14 от 2009 г., бр. 12 от 2010 г.) води публичен регистър на:
а) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, сателит и електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
б) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
в) медийни услуги по заявка;
г) предприятия, които разпространяват български и чуждестранни програми;
Чл. 125к. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Съветът за електронни медии поддържа публичен регистър.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособяват 5 самостоятелни раздела:
1. първи раздел, който включва български радио- и телевизионни програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит;
2. втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит:
а) създадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква "а";
3. трети раздел, който включва лицензирани радио- и телевизионни програми, разпространявани чрез:
а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
4. четвърти раздел, който включва медийните услуги по заявка;
5. пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми.
(3) Програми, които не са предназначени предимно или изключително за българска аудитория, но се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, които са на територията на Република България, подлежат на регистрация и се включват в първи раздел на публичния регистър по ал. 1, т. 1.
(4) В регистъра по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се включват следните данни:
1. данните по чл. 125а, ал. 5;
2. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на оператора;
3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците на медийни услуги;
4. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване.
(5) В регистъра по ал. 2, т. 4 се включват следните данни:1. идентификационни данни - наименование (фирма), седалище и адрес на управление на юридическото лице или на физическо лице - едноличен търговец, което осъществява медийни услуги по заявка след подаване на уведомление;
2. предоставяните медийни услуги по заявка;
3. основни параметри на осъществяване на медийните услуги по заявка;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти;
6. дата на започване предоставянето на медийни услуги.
(6) В регистъра по ал. 2, т. 5 се включват:
1. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на предприятието;
2. данни за органите на управление на предприятието, включително персонален състав;
3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти;
4. списък на разпространяваните програми, съответно в цифров и аналогов пакет, ако предприятието поддържа два отделни пакета;
5. срокът, до който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма;
6. териториален обхват, за който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма.
Чл. 125л. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Регистърът по чл. 125к е публичен и се публикува на интернет страницата на Съвета за електронни медии.