Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на фирмите, лицензирани за дейности с прекурсори на наркотични вещества от Категория 1
Закон:
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да се открие на интернет страницата на МИЕТ, в раздел Регистри на главното меню. В регистъра могат да бъдат открити данни за търговското наименование на регистрираното лице, адресът му, номер на лиценза, датата на издаване и срока на валидност на лицензията
Законова разпоредба:
Глава пета
КОНТРОЛ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3, КАКТО И НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Раздел I

Лицензия за дейности
Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:
1. име на лицензираната фирма;
2. адрес;
3. номер на лицензията;
4. срок на валидност на лицензията.