Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на издадените и изменените лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация, спрените, отнетите и прекратените лицензи и сертификати за получател или заличените регистрации
Закон:
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Институция/Администратор на регистъра:
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Законова разпоредба:
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.

Чл. 26. (1) Междуведомственият съвет създава и поддържа публичен регистър, в който се вписват издадените и изменените лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация, спрените, отнетите и прекратените лицензи и сертификати за получател или заличените регистрации.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:


1. наименованието, седалището и адресът на управление; лицето, което съгласно търговската регистрация представлява лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице;


2. единният идентификационен код на лицата по чл. 5, т. 1 или имената на лицата по чл. 10, ал. 1, т. 2 - 5;


3. номерът и датата на издадения лиценз, сертификат за получател, удостоверение за регистрация и срокът им на валидност;


4. основанието и датата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване на лиценза или сертификата за получател или заличаване на регистрацията.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ
КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА
ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
Приет с ПМС № 205 от 15.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г., в сила от
30.06.2012 г.