Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на комплексните разрешителни
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В списъка, който може да бъде намерен само чрез търсене в Google могат да бъдат намерени следните данни: № КР/година и Контролен орган; Име на оператора, площадка; Дата на публикуване; Влязло в сила КР/дата/.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Списък на издадените комплексни разрешителни (2004 − 2011г.)
Законова разпоредба:
Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишен текст на чл. 129, доп., бр. 42 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър с данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Данните по ал. 1 се предоставят от компетентния орган на електронен носител в срок до един месец от влизането в сила на решенията за издаване, отказ, отмяна, преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни разрешителни
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

Глава четвърта
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ,
РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ И НА ЗАКРИТИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности в съответствие с чл. 26, ал. 1 ЗУО.

(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и включва:

1. решенията по чл. 42, ал. 2 ЗУО за дейности с отпадъци;

2. решенията по чл. 43, ал. 3 ЗУО за прекратяване действието на разрешението;

3. решенията по чл. 44, ал. 3 ЗУО за продължаване срока на действие на разрешението;

4. решенията по чл. 45, ал. 4 ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешенията;

5. решенията по чл. 47, ал. 1 ЗУО за отнемане на разрешенията;

6. регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 ЗУО.

Чл. 14. (1) В срок до 15-о число на текущия месец директорът на РИОСВ изпраща по електронен път на министъра на околната среда и водите издадените от него през предходния месец и влезли в сила решения по чл. 13, ал. 2, т. 1 - 5 и регистрационните документи по чл. 13, ал. 2, т. 6.

(2) В 5-дневен срок от получаването на документите по ал. 1 информацията се въвежда в публичния регистър по чл. 13, ал. 1.

Чл. 15. В срок до 20-о число на текущия месец министърът на околната среда и водите въвежда в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 издадените от него през предходния месец и влезли в сила решения по чл. 13, ал. 2, т. 1 - 5.
Чл. 16. Прекратяването на действието на разрешението за дейности по отпадъците се отбелязва в публичния регистър по чл. 13, ал. 1.
Чл. 17. (1) Решенията по чл. 13, ал. 2, т. 3 и 4 се вписват в публичния регистър по чл. 13, ал. 1 на мястото на решението, в което се внасят промени.

(2) Вписването по ал. 1 се извършва под номера на решението, в което се внасят промени, изменен в частта на третата група числа, съгласно приложение № 12.

Чл. 18. Министърът на околната среда и водите публикува водения от него регистър по чл. 13, ал. 1 в Интернет на страницата на Министерството на околната среда и водите.