Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро
Закон:
Валутен закон
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
ПЛАТЕН
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В страницата на министерството на финансите не се открива никакво описание на този регистър.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
чл.3
(3) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от подаването на всички документи, изискуеми в наредбата по ал. 5.
(4) За вписването в регистъра по ал. 3 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(5) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 3, както и изискванията към дейността на обменните бюра.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., попр. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г.