Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, които имат право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлени сгради
Закон:
Закон за енергийната ефективност
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за устойчиво енергийно развитие
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Агенцията за устойчиво енергийно развитие е провоприемник на Агенцита за енергийно регулиране. В страницата може да се търси информация само след регистрация и проверка от страна на техните системни администратори и одобряване на регистрацията. В Агенцията се поддържан регистри по чл. 34 на ЗЕР, а именно
Вписани фирми данни:
1. на удост. за вписване
2. Дата на издаване на удост.
3. Срок на валидност
4. Име на фирмата и детайлна информация за фирмата
5. ЕИК
6. Седалище и адрес на управление
Заличени фирми
1. Номер на удост. за вписване
2. Дата на удост. за вписване
3. № на заповедта за заличаване
4. Дата на заповедта
5. Име на фирмата
6. ЕИК
7. Седалище и адрес на управление
8. Контактна информация - тел., факс, е-поща
Фирми с отказана регистрация
1. Име на фирмата
2. ЕИК
3. Седалище и адрес на управление
4. Контактна информация - тел., факс, е-поща
5. № и дата на заповедта за отказ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публични регистри - вписани фирми по чл.34 ал.4
Публични регистри - заличени фирми по чл.34 ал.4
Публични регистри - отказана регистрация по чл.34 ал.4
Законова разпоредба:
ЗАКОН за енергийната ефективност Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 52 от 9.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г.

Чл. 34. (1) Обследванията по чл. 33 се извършват от физически или юридически лица, които:

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23, ал. 11;


3. разполагат с необходимия персонал - физически лица, които:
.....

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по ал. 1 по тяхно писмено искане, като обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 3 се установяват със съответния документ, а по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 и 3 - с декларация.


(5) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица по ал. 4 удостоверение срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 23, ал. 5.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията на ал. 1.


(7) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.


(8) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е три години.


(9) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


(10) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, при:


1. отпадане на някое от условията по ал. 1;


2. представяне на неверни декларации по ал. 1, т. 2, ал. 2 и/или 3;


3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;


4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.


(11) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 - 3, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване и признаване на квалификация по ал. 1, т. 3, буква "б" и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране се определят с наредбата по чл. 23, ал. 11.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати
Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.