Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
Закон:
Валутен закон
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра има следните данни за лицата:
1. Удостоверение №
2. Фирма
3. Населено място
4. Дата на регистрацията
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Издаване на Удостоверения за регистрация и извършване на вписване в регистър по Валутния закон

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13,АЛ.3 ОТ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН

Лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Подаването на документи за регистрация не означава че лицето е регистрирано. Регистрацията се удостоверява с издаването на Удостоверение.

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, притежаващи съдебна регистрация с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности.

Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на финансите чрез вписване в публичен регистър по образец, утвърден от министъра на финансите.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление по образец, съгласно приложение №1 от наредбата, което лицето получава от Приемната на министерството-стая №1, или от ТУК. Попълването на всички точки от заявлението е задължително.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата подават заявленията придружени с всички необходими документи в Приемна №1, откъдето получават входящи номера, или ги изпращат по пощата на адреса на Министерство на финансите - гр. София, ул. "Раковски" №102 Приемна.

Регистър по чл.13 ал.1 от Валутния закон
Законова разпоредба:
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) (1) Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността.

(2) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(3) Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 2, както и изискванията към дейността на лицата по ал. 1.
(4) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от чужбина с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата по ал. 3. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти.
Внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях

(Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.)
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, на основание чл.13,ал.3 от Валутния закон