Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
Закон:
ЗАКОН за управление на отпадъците
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, поддържат от Изпълнителната агенция по околна среда съдържа регистрационен номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ ; наименование на лицето; адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес; лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща; категориите електрическо и електронно оборудване, които пуска на пазара; начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват ; търговските марки, които лицето използва в страната.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за управление на отпадъците

Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
3. лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
(5) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа информация за:
1. регистрационен номер и наименование на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. търговски марки, които лицето използва в страната;
4. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
6. категории електрическо и електронно оборудване, които пуска на пазара;
7. начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., бр. 29 от 8.04.2011 г.

Глава шеста.
"а" ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г.)
Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) води публичния регистър по чл. 26, т. 3 ЗУО на лицата, които пускат на пазара ЕЕО.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС публикува регистъра на интернет страницата на ИАОС.