Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на одобрените типове тахографи от държавите - членки на Европейския съюз
Закон:
НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ
Институция/Администратор на регистъра:
Български институт по метрология
Законова разпоредба:
Наредбата

Чл. 8. (1) Българският институт по метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказа за одобряване на типа на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, в 30-дневен срок от издаването му, придружено от съответните технически спецификации.
(2) Българският институт по метрология поддържа публичен регистър на одобрените типове тахографи от държавите - членки на Европейския съюз.