Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ
Закон:
Закон за пощенските услуги
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържанието на регистъра е достъпно на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в раздел "Практическа информация" , раздел "Публични регистри по Закона за пощенските услуги" линк " Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ".
Регистърът съдържа данни за
- търговското наименование на оператора, предоставящ услугите
- адрес на управление на оператора
- номер, дата и валидност на лицензията
- обхват на видовете услуги, които предоставя оператора(
- териториален обхват на дейност на оператора
- бележки относно лицензията (напр. данни от кого е издадена, преиздадена ли е и от кого, изменяна ли е)
Страницата предоставя възможност за бързо и разширено търсене по няколко критерия като например: наименование на оператора, адрес на оператора, номер на лицензията, вид на предоставяните услуги
Законова разпоредба:
Глава пета
ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

Раздел I
Индивидуални лицензии
.....

Чл. 50. (1) Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, в който се отразяват:
1. регистрационният номер и датата на вписване;
2. името, съответно фирмата, на лицензираното лице, регистрационните и адресните данни;
3. услугите, които ще се извършват;
4. срокът на действие на лицензията.
(2) Под регистрационния номер по ал. 1, т. 1 се вписват всички настъпили впоследствие промени на данните по ал. 1, както и срокът:
1. за временно спиране на лицензията;
2. през който след отнемане на индивидуалната лицензия лицето не може да кандидатства за нова лицензия.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен.