Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение
Закон:
Закон за омбудсмана
Институция/Администратор на регистъра:
Омбудсман на Република България
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на жалбите и сигналите не е в интернет страницата на Омбудсмана.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за омбудсмана Обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.

Чл. 21. Омбудсманът поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.

Чл. 27. Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 21. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА

Обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г.

Чл. 25. (1) Регистърът на жалбите и сигналите съдържа:

1. входящ номер и дата на постъпване на жалбата или сигнала;

2. името и адреса на подателя, освен в случаите по чл. 19;

3. наименованието на органа по чл. 9, ал. 1, т. 1;

4. същественото от оплакванията;

5. отдела или служителя, на който е разпределен случаят;

6. становището на съответния отдел по приемане на жалбата или сигнала за разглеждане;

7. номер и дата на становището;

8. произнасянето на омбудсмана, съответно други мерки, които са предприети по случая;

9. осъществяването на посредничество и резултатите от него;

10. отбелязване дали случаят е включен в годишния или специалните доклади на омбудсмана.

(2) Вписванията в регистъра се подготвят от приемащите служители и служителите, извършващи проверките, и се извършват от главния секретар или определен от него служител от администрацията.

(3) Информацията, съдържаща се в регистъра, е достъпна за всички органи и лица.