Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс /чл.33 ал.1 т.2 от ЗЕС/
Закон:
Закон за електронните съобщения
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържанието на регистъра е достъпно на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в раздел "Практическа информация", раздел "Регистри по закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги".
Разделен е дървовидно на няколко подрегистъра:

1. предприятия, които имат разрешение за ползване на радиочестотен спектър - подрегистъра съдържа данни за:
- Предприятията - търговско наименование и адрес
- Видовете предоставяни мрежи и услуги

2. предприятия, които имат разрешение за ползване на позиция на геостационарна орбита - подрегистъра съдържа данни за:
- Предприятията - търговско наименование и адрес
- Данни за предоставените разрешения

3. предприятия, които имат разрешение за ползване на номера
подрегистъра съдържа данни за:
- Предприятията - търговско наименование и адрес
- Данни за съдържанието на предоставените разрешения
Законова разпоредба:
Чл. 33. (1) Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията:
2. които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Регистрите по ал. 1 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява обществени електронни съобщения след подаване на уведомление:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма), седалище и адрес на управление;
2. начин на осъществяване на електронните съобщения;
3. предоставяни обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. телефон (факс, електронен адрес), адрес и данни на лице за контакти.
(3) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.