Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства /по реда на чл.274 ал.1 от ЗЕС/
Закон:
Закон за електронните съобщения
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за национална сигурност
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
Чл. 274. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.) Радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, се произвеждат или внасят след регистрация в Дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) Не подлежат на регистрация по ал. 1 криптографски устройства за защита на банкови транзакции, смарт карти, криптори за кодиране на телевизионен сигнал, мобилни телефони без вграден допълнителен криптомодул и криптографски средства, използвани от представителства или други организации със статут на дипломатически мисии.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства по ал. 1 се води публичен регистър. Регистърът се публикува на страницата на Държавна агенция "Национална сигурност" в интернет.


(4) В регистъра по ал. 3 се съдържа следната информация:


1. идентификационни данни на производителя или вносителя:


а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;


б) за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование (фирма), седалище, адрес на управление;


2. наименование и тип на крайното устройство по ал. 1.