Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на сделките за дружества и обособени части, подлежащи на следприватизационен контрол
Закон:
Закон за приватизация и следприватизационен конткрол
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публичен регистър на сделките за дружества и обособени части,
подлежащи на следприватизационен контрол

Моля изберете един или няколко критерия пo който искате да търсите и натиснете бутона "Търси"
Сделки по дата, име, отрасъл на предприятие, купувач, вид купувач, обект на продажба и област съдържа подробни данни за приватизационните договори преди влизане в сила на ЗПСК; следприватизационни ангажименти (инвестиционна програма; трудова заетост и др.); допълнителни споразумения, краен срок на контрола и др. и данни за приватизационни договори, сключени след влизане в сила на ЗПСК – отново подробна информация, касаеща различни аспекти от следприватизационния контрол, подробно разписани в наредбата.
Законова разпоредба:
Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.

(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат- купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.

(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.
Чл. 30. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места)
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Приета с ПМС № 170 от 30.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 70 от 8.08.2003 г., в сила от 8.08.2003 г.