Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на сключените договори и получените дарения в Министерството на вътрешните работи
Закон:
Закон за Министерството на вътрешните работи
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на вътрешните работи
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за сключените договори и получените дарения в МВР за периода от 1.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Вписаните данни заемат общо 61 страници. Регистърът съдържа:
1. Страна дарител по договора - наименование и правноорганизационна форма
2. Номер и дата на сключения договор за дарение
3. Стойност на дарението за периода.
4. Предмет на дарението - пари, вещи.
5. Структурата от МВР, получила дарението.
Законова разпоредба:
няма конкретна норма в ЗМВР относно публичния регистър, чл.261, ал.3, т.1 позволява приходи от дарения
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Регистърът е създаден с Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, одобрен със заповед № Із 2253/ 31.08.2011 г. на министъра на вътрешните работи