Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на службите по трудова медицина съгл. чл. 25 г, ал. 6 от ЗЗБУТ
Закон:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за търговското наименование на службата по трудова медицина, нейните седалище, адрес на управление и телефони за контакт. Могат да се видят списък на състава на службата, номер и дата на заповедта за вписване, както и настъпилите променив обстоятелствата.
Законова разпоредба:
ЗЗБУТ
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
.....
чл.25 г
(6) Министерството на здравеопазването води публичен регистър на службите по трудова медицина. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.

Наредба №3
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА
МЕДИЦИНА
Раздел I
Регистрация

Чл. 9. (1) Министерството на здравеопазването води публичен регистър на службите по трудова медицина. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
2. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата по чл. 2, ал. 2 , които са създали служба по трудова медицина;
3. поименен списък на специалистите по чл. 6, ал. 1 ;
4. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по трудова медицина;
5. настъпили промени по вписаните обстоятелства по т. 1 - 3.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина