Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър, по член 23 от Закона за експортния контрол на оръжия и и изделия и технологии с двойна употреба, на притежателите на удостоверения за брокерска дейност с оръжия между две трети страни
Закон:
Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
Институция/Администратор на регистъра:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистъра е достъпен на специална подстраница на Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната. В него се съдържад данни за търговското наименоване на регистрираната фирма, номер дата на издаденото разрешение, както и дата на валидност на регистрацията.
Законова разпоредба:
Чл. 23. (1) Междуведомственият съвет създава и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация за извършване на брокерска дейност с оръжия.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименованието, седалището и адресът на управление; лицето, което съгласно търговската регистрация представлява регистрираното лице;
2. единният идентификационен код;
3. номерът на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. номерът и датата на издаденото удостоверение;
5. основанието и датата на прекратяване или заличаване на регистрацията.