Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за процедурите за екологична оценка на планове и програми
Закон:
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
- Публичен регистър за процедурите за ЕО на планове и програми от компетенциите на МОСВ;

- Публични регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО от компетенциите на РИОСВ.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
В сила от 01.07.2004 г.
Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) (1) Министерството на околната среда и водите води публичен регистър за процедурите за ЕО на планове и програми като база данни към регистъра по чл. 102 ЗООС.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по ЕО и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка процедура по ЕО се открива отделно досие.

(3) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез страницата на МОСВ в интернет.

(4) Регистърът се създава със заповед на министъра на околната среда и водите, с която се определят:

1. отговорните лица за водене на регистъра;

2. редът за актуализация на данните в регистъра;

3. редът за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ;

4. съдържанието на досието по ал. 2.