Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия
Закон:
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни подредени в таблици без търсачка на: 1. служебно регистрираните цени на цигари, пури и пурети, тютюн за цигари, дъвчене и смъркане по производители и вносители - Марка, Цигари (тип, размер),Опаковка (Тип,брой късове, цена в лв. ), Характеристика.
2. Данни за: Производителя, Вносителя, Притежател на правото върху тъговската марка, Приемно предавателен протокол на ТМУ за предаване на бандероли № и дата, Търговска марка, Цигари - тип, Опаковка за продажба на дребно, характеристика на тютюневото изделие, за пури и пурети - тип и опаковка за продажба на дребно, за тютюн за цигари, лули и т.н - тип, описание на опаковка, тегло на опаковка на дребно, регистрирана цена в лева
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на цените на тютюневите изделия: цигари плюс служебно регистрираните цени, пури и пурети, тютюн за цигари, дъвчене и смъркане на основание на основание на чл. 6 от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, търговия с тютюневи изделия и контрола върху търговията.
Законова разпоредба:
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Чл. 6. (1) Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец,
утвърден от министъра на финансите, на хартиен носител и в електронна форма на
страницата на Министерството на финансите в интернет.