Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
РЕГИСТЪР НА ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРАВЕ МЛЯКО
Закон:
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименование на собственика на фермата, адрес, регистрационен номер на обекта (фермата) и брой млечни крави.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
В сила от 02.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява:
1. контрол по здравеопазване при:
а) отглеждане на животни;
б) добив и съхранение на зародишни продукти;
в) пускане на пазара, търговия, обмен и транспортиране на животни и зародишни продукти;
2. ветеринарно-санитарен контрол при производството, съхранението, пускането на пазара, търговията и транспортирането на суровини и храни от животински произход;
3. контрол при получаването и обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях;
4. контрол за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
5. контрол за безопасност на специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи;
6. контрол върху производството, внасянето, съхранението, търговията и употребата на ВМП;
7. граничен ветеринарномедицински контрол на обектите по т. 1 - 5;
8. лабораторна и научноизследователска дейност;
9. контрол на ветеринарномедицинската практика;
10. контрол на дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
11. контрол върху пускането на пазара на генетично модифицирани организми като продукти или съставки на храни от животински произход, генетично модифицирани фуражи и фуражни добавки, както и ветеринарномедицински продукти, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми или комбинация от генетично модифицирани организми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В БАБХ се водят публични регистри на:
1. животновъдните обекти;
2. търговците на животни;
3. търговците на зародишни продукти;
4. търговците на странични животински продукти и продукти, получени от тях;
5. обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, на обектите за търговия на едро с храни от животински произход, както и обекти за търговия на дребно, в които се предлагат само суровини и храни от животински произход, регистрирани по реда на Закона за храните;
6. обектите за обезвреждане и преработване на странични животински продукти;
7. лицата, получаващи пратки от суровини и храни от животински произход от държава - членка на Европейския съюз, наричана по-нататък "държава членка", предназначени за пускане на пазара и търговия, или лица, които по занятие разпределят такива пратки;
8. лицата, които превозват животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражи, фуражни добавки и премикси;
9. обектите за събиране или карантиниране на животни;
10. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) центровете за трансплантация на ембриони, центровете за изкуствено осеменяване и центровете за съхранение на сперма;
11. местата за почивка на животни по време на транспортиране;
12. обектите, в които се осъществява ветеринарномедицинска практика, и ветеринарните лекари, работещи в тях;
13. производителите на ВМП;
14. лицензираните за употреба ВМП;
15. търговците на едро с ВМП;
16. ветеринарномедицинските аптеки;
17. лицата, получили разрешение за провеждане на опити с животни;
18. транспортните средства, с които се превозват животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражи, фуражни добавки и премикси;
19. лабораториите, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Регистрите по ал. 2 се публикуват на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа компютризирани системи за ветеринарномедицинска информация и издава бюлетин.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните издава специализирани списания.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Животните подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ.
(2) На едрите преживни и еднокопитните животни след идентификацията се издава ветеринарномедицински паспорт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган за идентификацията на животните, който поддържа компютризирана информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни и регистрираните животновъдни обекти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп до базата данни по ал. 3 на представител на Европейската комисия при поискване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Условията и редът за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и възможностите за достъп до информацията по ал. 3 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Чл. 2. (1) Фермите за производство на сурово краве мляко, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), се категоризират в три групи, както следва:
1. първа група:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент 853/2004/ЕС; и
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) произвеждат сурово краве мляко с показатели за общ брой микроорганизми (ОБМ) до 100 000/мл и общ брой соматични клетки (ОБСК) до 400 000/мл съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава III, параграф 3, буква "а" на Регламент 853/2004/ЕС (отговарящо мляко);
в) (нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) задължително да имат помещение за съхранение на млякото, регистрирано по Закона за храните.
2. втора група:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент 853/2004/ЕС; и
б) произвеждат сурово краве мляко с показатели над 100 000/мл за ОБМ и над 400 000/мл за ОБСК (неотговарящо мляко);
3. трета група:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) не отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент 853/2004/ЕС; и
б) произвеждат сурово краве мляко с показатели над 100 000/мл за ОБМ и над 400 000/мл за ОБСК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) За категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко собственикът на фермата подава чрез официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) заявление по образец - приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия, в която се включват официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните към ОДБХ, отговарящ за съответната община, представител на Общинската служба по земеделие (ОСЗ) и представител на съответното кметство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Комисията по ал. 3 в 7-дневен срок извършва проверка във фермата за съответствието й с изискванията на Регламент 853/2004/ЕС за сградов фонд и оборудване, попълва въпросник по образец и съставя протокол по образец със заключение в три екземпляра, от които един екземпляр се връчва на собственика на фермата, който го съхранява във фермата, един за ОДБХ и един за ОСЗ.
(5) Официалният ветеринарен лекар по ал. 3 взема за период от два поредни месеца, през 15 дни, четири представителни проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показателя за ОБМ и за наличие на инхибитори, и за период от три поредни месеца три представителни проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показателя за ОБСК. Пробите се изпращат в независима акредитирана лаборатория за извършване на анализите, а резултатите от тях се съхраняват във фермите. Таксите за анализите се заплащат от собствениците на фермите.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) В зависимост от получените резултати от изследванията за ОБМ и ОБСК по ал. 5, изчислени средногеометрично от резултатите и протокола по ал. 4, комисията по ал. 3 в 7-дневен срок от получаване на протоколите от лабораторните анализи изготвя окончателен протокол със заключение за категоризиране на фермата в съответната група и го представя на директора на ОДБХ. Екземпляр от протокола се съхранява във фермата. Директорът на ОДБХ съставя досие на фермата, категоризирана в съответствие с процедурата по чл. 2, ал. 2 - 7, съдържащо заявлението, попълнения въпросник, протоколите по ал. 4, 5 и 6 и данните от констатациите по чл. 26, ал. 3 и от протоколите по чл. 28, ал. 4.
(7) До изтичането на сроковете по чл. 4 категоризираните ферми се прекатегоризират в друга група в случай, че резултатите от анализите по ал. 5 са показали средногеометрично за период от два месеца при две изследвания на месец показатели, различни от изискващите се за съответната категория за ОБМ, и/или средногеометрично за период от три месеца, при едно изследване на месец показатели за ОБСК, различни от изискващите се за съответната категория .
(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Досиетата по чл. 2, ал. 6 се изпращат в МЗХ, дирекция "Животновъдство", за вписване на данните на категоризираните ферми в отделен слой на регистъра по чл. 7, ал. 2, т. 1 ЗВД съгласно приложение № 2. Досиетата се съхраняват в дирекция "Животновъдство" до 31 декември 2011 г.