Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регионален Регистър на обекти за производство и търговия с храни
Закон:
Закон за храните
Институция/Администратор на регистъра:
Регионална Здравна Инспекция
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Законова разпоредба:
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ, води регионален регистър на обектите за производство и търговия с храни съобразно компетентността си по чл. 12, ал. 2 и 3, който съдържа:

1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;


2. адрес на обекта;


3. вид на обекта (за производство или за търговия);


4. групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;


5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) информацията по чл. 12, ал. 5;


6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) ветеринарен регистрационен номер за обектите, за които се изисква такъв;


7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта;


8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) дата и основание за заличаване на регистрацията.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., отм., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.).


(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Въз основа на регистрите на всички ОДБХ и РЗИ в БАБХ, съответно в Министерството на здравеопазването, се поддържат национални регистри на обектите за производство и търговия на храни, които са и в електронен вид. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет.