Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'InstitutionName' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33
Общини: Регистри на местните поделения на вероизповеданията – Публични регистри | Програма Достъп до Информация
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Общини
Регистри на местните поделения на вероизповеданията
Закон:
Закон за вероизповеданията
Институция/Администратор на регистъра:
Общини
Законова разпоредба:
Чл. 19. (1) Вероизповеданията могат да имат местни поделения съгласно уставите си.
(2) Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
(3) Заявлението по ал. 2 включва:
1. съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение.
(4) Кметът уведомява Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет за извършеното вписване в 3-дневен срок от вписването в регистъра.
(5) В общинската администрация се води регистър на местните поделения на вероизповеданията.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма