Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистри на недвижимите имоти в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Закон:
Закон за отбраната и въоръжените сили
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на отбраната
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа Списък с имоти със статут на частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната:
1. Списък на освободени военни имоти в управление на Министерстото на отбраната, с актове за частна държавна собственост и възможност за предприемане на разпоредителни действия
№ по ред
Област
Община
Населено място
Адрес
Вид на имота
брой сгради
застроена площ на сградите (кв. м)
брой съоръжения
площ на терена (дка)
Акт за собственост
№ на акта
2. С П И С Ъ К НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПОДБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ структурирани по Местоположение, Предназначение, Застроена площ /кв.м./,Мазе/сервизни помещения, АЧДС, Ид.ч. %,
3. Освободени войскови имоти за разпоредителни действия с данъчна оценка над 1 000 000 лв. с разрешено даване на съгласие за извършване на продажба с решение на Министерския съвет №657 /13.09.2010 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Списък с имоти със статут на частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната

В министерството на отбраната организацията на разпоредителните действия (продажбите) на недвижимите имоти се извършва от главна дирекция "Инфраструктура на отбраната".

Имотите се продават съгласно действащата нормативна уредба от законодателството на Република България.

Съгласно изискванията на Закона за държавната собственост за всеки един от посочените имоти се подготвя процедура за продажба чрез търг, която също се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната.

За всяко шестмесечие се изготвя списък с имоти с подготвени процедури за продажба.

Тук можете да видите:

Списък на освободени военни имоти в управление на Министерството на отбраната, с актове за частна държавна собственост и възможност за предприемане на разпоредителни действия
Списък на имотите - частна държавна собственост, представляващи търговски обекти и подблокови пространства (извън ВЖФ), в управление на Министерството на отбраната
Законова разпоредба:
Глава дванадесета

РЕГИСТРИ
Чл. 328. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) В Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се създават и поддържат:

............................

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) регистри на недвижимите имоти в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия:

а) публична държавна собственост;

б) частна държавна собственост;

в) жилищен фонд;

3. регистър на търговските дружествата, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната;

4. регистър на имотите, включени като непарична вноска в капитала на търговските дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата;

.............................................................
6. други регистри.

(2) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице определя правилата за водене на регистрите по ал. 1.

(3) Регистрите се изграждат и като автоматизирани.
Чл. 329. (1) Регистрите по чл. 328, ал. 1 са информационни системи, част от които са структурирани като съвкупност от лични данни.

(2) Администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни са министърът на отбраната и оправомощени от него длъжностни лица, които възлагат обработката на лични данни на определени от тях длъжностни лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Всяко лице има право да иска достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани в регистрите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

(4) Администраторите на лични данни по ал. 2 се произнасят в 14-дневен срок от постъпване на искането за достъп.

(5) При поискване администраторът на лични данни по ал. 2 предоставя на военнослужещия копие от обработваните за него лични данни на хартиен носител.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Администраторите на лични данни по ал. 2 отказват изцяло или частично предоставянето на лични данни, когато от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност, за защитата на класифицираната информация, за разкриването на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране, или ако предоставянето на тези данни би застрашило изпълнението на законово определените задачи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

(7) Условията и редът за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до регистъра по чл. 328, ал. 1, т. 1 се определят с наредба на министъра на отбраната.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.).

(9) Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.