Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистри на обектите с обществено предназначение по реда на чл.36 ал. 3 от Закона за здравето
Закон:
Закон за здравето
Институция/Администратор на регистъра:
Регионални здравни инспекции /РЗИ/
Законова разпоредба:
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., относно изречение второ - в сила от 1.07.2011 г.) Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец - посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) В срок до един месец от уведомяването териториалните органи на държавния здравен контрол извършват проверка за спазване на здравните изисквания в обекта.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА
ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ
РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ
2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

Раздел III Съдържание и поддържане на регистъра
Чл. 9 (Обновен: бр. 28 година 2005 ) (1) Регистърът на обектите с обществено предназначение се води по образец съгласно приложение № 6. (2) Всеки обект има индивидуалeн регистрационен номер, който се състои от 10 цифри: първите 2 - индивидуален код на съответната РИОКОЗ, съгласно приложение № 7; следващите 2 - код на групата обекти, съгласно приложение № 1, и последните 6 - пореден номер на вписване в регистъра.
(3) Регистърът се води на електронен и хартиен носител.
(4) Регистърът на хартиен носител представлява разпечатка на номерираните страници от електронния носител, които се съхраняват в папки. На титулната страница на всяка папка се отбелязват първият и последният номер на регистрираните обекти, които се съдържат в нея.