Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър Булстат
Закон:
Закон за регистър Булстат
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по вписванията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ПЛАТЕН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е платен, като начините на плащане са: 1) по посочена банкова сметка 2) срещу представено платежно нареждане.

Според информация в Интернет страницата на регистъра, в резултат от търсенето могат да бъдат получени следните списъци или справки:

- Списък на вписани в регистър БУЛСТАТ нефизически лица, идентифицирани по ЕИК, наименование, или по пълните данни за фирменото дело, с което лицето е регистрирано в СГС или Окръжния съд.
- Списъчната справка за българските нефизически лица, може да съдържа и информация за стари ЕИК-та, които са подредени по-нарастващ ред на датата на документа.
- Списък на вписани в регистър БУЛСТАТ физически лица, идентифицирани по ЕГН, ЛНЧ или име, които участват в управлението или разпределението на собствеността.
- Списък на нефизически лица, в чието управление или разпределение на собствеността участва избраното физическо или нефизическо лице.
- Списък на лицата, които участват в управлението на избраното нефизическо лице.
- Списък на лицата, които участват в разпределението на собствеността на избраното нефизическо лице.
- Справка за старите наименования на избраното нефизическо лице, включваща списък от наимованията му по нарастващ ред на датата на документа за създаване/промяна (най-отгоре е най-старото наименование на субекта).
- Справка за старите адреси на управление на избраното нефизическо лице, включваща списък от адресите на седалището/управлението на субекта по възходящ ред на датата на документа за създаване/промяна (най-отгоре е най-стария адрес на седалището/управлението на субекта).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Обхват на БУЛСТАТ

В регистър БУЛСТАТ се вписват следните видове субекти:
- еднолични търговци
- търговски дружества
- кооперативни организации
- клонове на еднолични търговци, търговски дружества и на кооперативни организации
- жилищностроителни кооперации
- сдружения
- фондации
- читалища
- политически партии
- клонове на чуждестранни лица, регистрирани по Търговския закон
- юридически лица, създадени с нормативен или административен акт
- граждански дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите
- религиозни организации по Закона за изповеданията
- търговски представителства на чуждестранни лица по чл. 6 от Закона за чуждестранните инвестиции
- представителства на международни организации, дипломатически и консулски представителства
- поделения на юридически лица
- чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност чрез "място на стопанска дейност"
- други субекти, извън посочените, които са осигурители (осигурителни каси и др.)

Информационно съдържание на БУЛСТАТ

- Единен идентификационен код (ЕИК)
- Активност
- Документ за създаване/промяна/прекратяване
- Наименование
- Юридически статут
- Правно-организационна форма:

- Вид субект
- Вид обединение на търговци

- Срок на съществуване
- Седалище и адрес на управление
- Адрес за съобщения
- Адрес на местоизвършване на дейността
- Комуникации
- Органи на управление и представителство:

- Управляващ/представляващ
- Вид и състав на колективния орган на управление

- Капитал – съдебно регистриран
- Разпределение на капитала
- Съдружници/акционери/собственици
- Собственост
- Източници на финансиране
- Основна дейност
- Принадлежност
- Правоприемство
Законова разпоредба:
Чл. 2. (1) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

(2) Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.

(3) Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни.

Чл. 36. (1) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства по чл. 8, ал. 1 и 3 срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифа по чл. 10, ал. 1, т. 4.

(2) Справките и удостоверенията по ал. 1 са безплатни за органите на държавната власт, на органите на местното самоуправление и на съдебната власт и се издават след искане, направено писмено или по електронен път.

(3) Всяко лице, регистрирано по чл. 3, може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.

Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на централната и териториалната администрация. Достъпът се осигурява до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ.

(2) Достъпът по ал. 1 се осъществява чрез:

1. справки в Националната база данни по Интернет;

2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;

3. автоматизирано подаване на данни на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни