Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на администраторите на лични данни
Закон:
Закон за защита на личните данни
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за защита на личните данни
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е по области и градове и е разделен на три – на вписаните администратори, на освободените от регистрация и на тези с отказана регистрация.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 10. (1) Комисията:
........
2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) В регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 се вписват данните по чл. 18, ал. 2.

(2) Вписването в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 се удостоверява с идентификационен номер.

(3) Регистърът по ал. 1 е публичен.
......
Чл. 18.

1. данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;


2. целите на обработване на личните данни;


3. категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;


4. получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;


5. предлаганото предоставяне на данни в други държави;


6. общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.