Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на агломерациите
Закон:
Закон за защита от шума в околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ПЛАТЕН
Законова разпоредба:
Чл. 14. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;


2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната;

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба №3 /25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътните линии и летища в страната

Чл. 3. (1) Данните в регистрите са публични и всички български и чуждестранни граждани и юридически лица имат право да извършват справки по вписванията и да получават извлечения от регистрите след писмено заявление пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно пред министъра на транспорта.

(2) За извършването на справки, съответно за получаването на извлечения, заявителите по ал. 1 заплащат такса по тарифите за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на транспорта.
......

Чл. 5. Регистърът на агломерациите съдържа следните данни:

1. наименование;

2. код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ДВ, бр. 73 от 1999 г.);

3. местоположение - географски данни;

4. площ в строителните граници съгласно Закона за устройство на територията ;

5. брой население съгласно национална база данни "Население";

6. гъстота на населението в брой лица, пребиваващи по настоящ адрес на km2;

7. защитени територии, паркове и др. - наименование, местоположение, площ;

8. основни трасета на първостепенната улична мрежа - наименование, клас, дължина, широчина, брой пътни ленти в двете посоки, покритие, брой моторни превозни средства в приведени единици за върхов час, характеристика на транспортния поток (процентно съотношение между леките автомобили и тежкотоварните превозни средства);

9. железопътни линии - местоположение, категория и номер на железопътната линия съгласно Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (ДВ, бр. 112 от 2001 г.), дължина, широчина, вид на железопътната линия - еднопътна, двупътна или с повече пътища, електрифицирани участъци - дължина, местоположение, брой влакови композиции, преминаващи за една календарна година, средна скорост на товарните и пътническите влакови композиции, описание на гарите и спирките - брой, наименование, наличие на локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет, маневрена дейност, разположение в населеното място, брой коловози;

10. трамвайни линии - местоположение, дължина, широчина на коловоза, брой мотриси във върхов час;

11. летища във и в близост до агломерацията - индикатор за местоположението на летището и неговото име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикация, местоположение - спрямо населеното място, обща площ, брой на пистите, дължина и широчина на всяка от пистите, тип на настилките, тип и максимален тонаж на обслужваните въздухоплавателни средства, опериращи на летището, описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацане, брой на излитанията и кацанията за една календарна година;

12. пристанища - наименование, регистрационен код на пристанището съгласно Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), територия на пристанището, брой на корабните места - пътнически и товарни, наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа, площ на откритите и закритите складове, характер на обработваните товари.