Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на актовете на КЗК
Закон:
Закон за защита на конкуренцията
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за защита на конкуренцията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
WORD ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е организиран в 3 подрегистъра - производства по Закона за защита на конкуренцията, производства по Закона за обществените поръчки и производства по Закона за концесиите. Съдържа информация за отделните производства, решения, определения, разпореждания и съобщения на комисията.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистърът на актовете на КЗК е организиран в 3 подрегистъра

Производства по Закона за защита на конкуренцията.Съдържа информация за отделните
Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения

Производства по Закона за обществените поръчки. Съдържа информация за отделните
Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения
Постъпили жалби

Производства по Закона за концесиите
Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения
Постъпили жалби
Законова разпоредба:
Чл. 8. Комисията за защита на конкуренцията:
15. води електронен регистър за издаваните актове.
Чл. 68. (1) Комисията поддържа електронен регистър за издадените от нея актове.
(2) В регистъра се публикуват решенията на комисията, с които се приключва производството, както и решенията за започване на задълбочено проучване на концентрация по чл. 82, ал. 3, т. 4.
(3) В регистъра се публикуват и съобщения за образувани производства за разрешаване на концентрации по глава пета и за проучвания по глави девета и дванадесета.
(4) Решенията по ал. 2 се публикуват в срок до 14 дни от постановяването им, а съобщенията по ал. 3 - в срок до 7 дни от образуването на производството или от извършването на проверката на място по чл. 50.