Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на архитектите
Закон:
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Институция/Администратор на регистъра:
Камара на архитектите в България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа осем тома: на архитектите с придобита пълна проектантска правоспособност, на архитектите с ограничена проектантска правоспособност, на ландшафтните архитекти, на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, български и чуждестранни граждани с отнета проектантска правоспособност.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:

1. поддържат и актуализират регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник";

2. поддържат и актуализират регистрите на проектантските бюра;

3. поддържат и актуализират регистри на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;