Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Законова разпоредба:
Чл. 118е. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Директорите на басейновите дирекции водят регистър на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Редът и начинът за стопанисване и използване на съоръженията по ал. 1, както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение, се определят в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Чл. 69. За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;
в) ползване на воден обект - язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
г) целите на отбраната и националната сигурност;
2. изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав - за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав;
3. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице за:
а) водовземане от язовири и микроязовири - публична общинска собственост;
б) ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост;
в) общо водовземане и/или ползване на водни обекти по чл. 41, ал. 1 ЗВ;
4. директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и ползване на водни обекти.

Чл. 70. (1) Регистрите на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и водите;
2. Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
3. общината;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по чл. 180 ЗВ;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194 ЗВ.

Чл. 71. Регистрите са в електронен вид и съдържат данни за:
1. титуляр на разрешително;
2. номер и дата на издаване на разрешителното;
3. воден обект;
4. код на водното тяло;
5. поречие;
6. населено място, в чието землище (регулационни граници) попада мястото на използване;
7. цел на използването;
8. максимално разрешено водно количество в м3/сек или л/сек;
9. площ на ползването в дка;
10. разрешен годишен лимит в хил. м3/годишно;
11. разпределение на разрешения годишен лимит за различните цели на ползване;
12. режим на използване;
13. краен срок на действие на разрешителното;
14. срок за завършване на строителството;
15. начален срок за упражняване на правото на ползване;
16. изменения на обстоятелства, подлежащи на регистрация:
а) номер и дата на изменение на разрешителното;
б) номер и дата на продължаване на разрешителното;
в) номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект;
г) номер и дата на прекратяване на разрешителното;
д) номер и дата на отнемане на разрешителното;
17. номер на заповедта за определяне на СОЗ - при разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 72. (1) Регистрите на разрешителните за повърхностни води се актуализират в края на всеки календарен месец.
(2) Месечната актуализация на регистрите се изпраща в МОСВ до 5-о число на следващия месец в електронен вид до въвеждане на информационна система за издадените разрешителни.
(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.