Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на частните съдебни изпълнители
Закон:
Закона за частните съдебни изпълнители
Институция/Администратор на регистъра:
Камара на частните съдебни изпълнители
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа имената на действащите и загубили правоспособност частни съдебни изпълнители и техните помощници по градове (райони), адресите им, телефоните и имейл адресите.
Изисква въвеждане на рег.№ или име и фамилия
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 4. (1) В камарата се създава и води Регистър на частните съдебни изпълнители. В регистъра се вписват частните съдебни изпълнители, помощник-частните съдебни изпълнители и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Лице, задължено по закона да заяви обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) В регистъра на частните съдебни изпълнители се вписват:

1. името, единният граждански номер и районът на действие на частния съдебен изпълнител, съответно на помощник-частния съдебен изпълнител;

2. (нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) участието на частния съдебен изпълнител в гражданско дружество по чл. 30, ал. 1;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) адрес на кантората;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) наименованието и седалището на застрахователя и размерът на застрахователната сума съгласно чл. 25;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) обстоятелствата по чл. 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 и 41.

(4) Лице, вписано в Регистъра на частните съдебни изпълнители, е длъжно да заяви за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срока по ал. 2.

(5) Регистърът на частните съдебни изпълнители е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.