Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на дестилериите
Закон:
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
На интернет страницата на МИЕТ, този регистър може да бъде открит под наименованието "Регистър на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството по чл. 42 от Регламент (СЕ) № 1623 от 2000 г".
Съдържа данни за търговското наименование на дестилерията, данни за съдебната регистрация на търговеца, седалище, адрес на производствения обект, номер и дата на издаденото удостоверение.
Законова разпоредба:
Глава шеста "а"
ДЕСТИЛАЦИЯ
Раздел I
Задължителна дестилация

Чл. 43п. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма създава и поддържа публичен електронен регистър на дестилериите на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и информира Европейската комисия.
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1623/2000 НА КОМИСИЯТА oт 25 юли 2000 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми
1. Компетентните органи в държавите-членки одобряват дестилаторите, намиращи се на тяхна територия за изпълнение на дестилационни операции, посочени в настоящия и изготвят списък на одобрените дестилатори. Тези органи обаче могат да решат да не включват в списъка на одобрените дестилатори такива, които не са в състояние да произведат продукти с алкохолно съдържание от най-малко 92 % об., чрез дестилацията, посочена в глава I от настоящия дял.

Компетентните органи отговарят за актуализирането на горепосочения списък, а държавите-членки изпращат информация до Комисията за всички последващи изменения. Комисията публикува този списък и направените към него изменения.