Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на доброволните формирования за защита при бедствия
Закон:
Закон за защита при бедствия
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на вътрешните работи
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за Наименованието на доброволното формирование, уникален код, численост на формировнието - по стандарт и реално. Формированията са разпределени по области.
Законова разпоредба:
Чл. 47. (1) Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР:
1. води регистър на доброволните формирования;
2. определя уникален код на доброволните формирования;
3. определя персонален идентификационен номер на всеки доброволец;
4. води регистър на преподавателите за обучение на доброволци.


(2) Редът за създаване, поддържане и водене на регистрите по ал. 1, т. 1 и 4, както и за определяне на уникалния код по ал. 1, т. 2 и на персоналния идентификационен номер по ал. 1, т. 3, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № IЗ-2431 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛНИЯ КОД НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НА ПЕРСОНАЛНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ

Чл. 3. (1) Регистрите се създават, поддържат и водят на хартиен и електронен носител.
(2) Регистрите върху хартиен носител се водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома. Съхраняват се в специални заключващи се каси или шкафове.
(3) Данните на електронен носител се водят и съхраняват на твърд диск на невключен във външна мрежа компютър, с оторизиран достъп само на длъжностните лица по чл. 2.
(4) Определените за съхраняване на данните от регистъра помещения се заключват.
(5) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистрите, се извършва по реда на вписването.
(6) Корекции в регистрите се извършват служебно или по искане на кметове на общини или на преподаватели за обучение на доброволци.
(7) Данните от регистрите се съхраняват в архив за срок две години считано от датата на заличаването им от регистрите, след което се унищожават.

Чл. 4. (1) Регистрите съдържат публична и служебна информация.
(2) Публична информация са: уникалният код и наименованието, ако има такова, на доброволното формирование, както и трите имена, образоването, специалността, квалификацията и предоставената връзка за контакт на преподавателите.
(3) Информацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.