Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на дружествата за колективно управление на права по чл. 40 от ЗАПСП
Закон:
Закон за авторското право и сродните му права
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на дружествата за колективно управление на права по чл. 40 от ЗАПСП се състои от 6 списъка на дружества за колективно управление на права както следва:

Музикаутор - за правата на авторите на музика и текстове. Структурата отговаря на изискванията на закона;

Профон - за правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи. Структурата отговаря на изискванията на закона ;

Театраутор - за правата на авторите на сценични произведения. Структурата отговаря на изискванията на закона;

Филмаутор - за правата на авторите и продуцентите на филмови и аудиовизуални произведение и техните записи .Структурата отговаря на изискванията на закона;

Копи БГ - за правата за компесационно възнаграждение. Структурата отговаря на изискванията на закона;

ЕАЗИПА - за защита на изпълнителски, продуцентски и авторски права. Структурата отговаря на изискванията на закона;
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на дружествата за колективно управление на права по чл. 40 от ЗАПСП.

МУЗИКАУТОР
ПРОФОН
ТЕАТЕРАУТОР
ФИЛМАУТОР
КОПИ БГ
ЕАЗИПА

Съгласно чл.40б от ЗАПСП дружествата, на които по удостоверения е разрешено да събират възнаграждения от публично изпълнение на музика са:

Музикаутор - за правата на авторите на музика и текстове.

Профон - за правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи.
Законова разпоредба:
Регистрация и контрол
Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Министърът на културата осъществява надзор върху дейността на организациите за колективно управление на авторски права.
(2) За осъществяване на правомощията си по ал. 1 министърът на културата:
1. извършва регистрация на организациите за колективно управление на авторски права, извършва промени и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация;
2. създава и поддържа публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски права;
3. упражнява контрол върху дейността на организациите за колективно управление;
4. утвърждава размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на авторски права;
5. извършва други дейности, предвидени в този закон.
(3) Министърът на културата може да делегира правомощията си по този раздел на оправомощен от него заместник-министър.


(Регистър на организациите за колективно управление на авторски права
Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Министерството на културата поддържа публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски права. Регистърът се публикува на страницата на министерството в интернет и всяко лице може да поиска справка за вписани в него обстоятелства.
(2) В регистъра са вписват:
1. номер и дата на удостоверението;
2. наименование, седалище на организацията, адрес, данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, адрес на административен офис, адрес на управление и адрес по регистрация, списък на членовете на изборните органи на управление, включително поименния състав и представляващите я лица;
3. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакт;
4. категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които се отнася управлението;
5. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
6. заличаване на регистрацията;
7. промени в обстоятелствата по т. 2 - 4.
(3) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства организацията е длъжна да уведоми министъра на културата за това в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(4) Организацията за колективно управление на авторски права публикува и поддържа на страницата си в интернет:
1. списък на членовете си;
2. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство;
3. списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и видовете произведения и използване, за които това несъгласие се отнася;
4. списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма