Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на държавен вестник
Закон:
Закон за "Държавен вестник"
Институция/Администратор на регистъра:
Народно събрание на Република България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В страницата могат да бъдат търсени:
Броеве на Държавен вестник
Търсене в ДВ
Публикувани обществени поръчки
Концесии
Регистър Държавен вестник - по институции, по официален и неофициален, където може да се намерят чрез търсене - ведомство, вид на акта, наименование, състояние - обнародван/предстоящо обн.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
http://dv.parliament.bg/DVWeb/registerDV.faces
Законова разпоредба:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) "Държавен вестник" е официално издание на Република България.

(2) "Държавен вестник" се издава от Народното събрание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) "Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2008 г.) За обнародването на актовете в официалния раздел и на известията в неофициалния раздел се представя текстът на съответния акт или известие и документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2, приложени към съпроводително писмо с искане за обнародване. Искането се подписва от ръководителя на органа или организацията, чийто акт или известие се предлага за обнародване, или от упълномощено от него лице, като върху него се полага и печатът на органа или организацията. Искането може да се подаде и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо се посочват правното основание за обнародването, длъжностните лица, отговорни за техническото съгласуване на текста преди обнародването му, и телефон за връзка.


(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) В редакцията на "Държавен вестник" се води входящ регистър на съпроводителните писма с искане за обнародване, който е публичен. Редът за воденето на регистъра се определя с разпореждане на председателя на Народното събрание.