Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения
Закон:
Закон за електронната търговия
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за защита на потребителите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра са вписани юридически лица и чуждестранни юридически лица, посочили списък на електронните адреси и/или домейн имена, на които не желаят да се получават непоискани търговски съобщения (спам). Достъп до пълния списък не се предоставя, но има възможност за търсене дали даден имейл или група имейли са част от списъка. Предоставен е софтуер, с който е възможно от даден списък с имейли да бъдат премаханати записите, участващи в регистъра
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Информация за регистъра

Съгласно Чл.2 ал.1 от НАРЕДБАТА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ (пълен текст) и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ,

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма води и поддържа регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, и осъществява дейности по вписванията в него.

От меню "Проверка" вие можете да проверите дали съответен електронен адрес е вписан в Регистъра. Ако същият е вписан, след натискане на бутона "провери", ще се визуализира информация за юридическото лице, което го е вписало.

В меню "Вписване и промяна" са разяснени начините за регистрация в Регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

За допълнителна информация: e-mail
Законова разпоредба:
ЗАКОН за електронната търговия

Обн., ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 77 от 4.10.2011 г.

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Комисията за защита на потребителите води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.

(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ /Приета с ПМС № 235 от 01.10.2009 г./

Раздел II
Обхват и съдържание на регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Чл. 3. В регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, се вписват:
1. юридически лица;
2. чуждестранни юридически лица.

Чл. 4. В регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. наименование;
3. правноорганизационна форма;
4. седалище и адрес на управление;
5. списък на електронните адреси и/или домейн имена, на които юридическото лице не желае да се получават непоискани търговски съобщения.

Чл. 5. Информацията в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, е публична.