Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации
Чл. 24. (1) В регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на сертификата, както и специализацията в конкретна област, ако има такава;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, с които брокерът има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник, съответно на инвестиционното дружество, на управляващото дружество или на пенсионноосигурителното дружество, с което инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
5. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК, както и отменянето им, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност";
6. наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
7. наложените санкции от организатора на регулиран пазар на ценни книжа, техният вид, датата и номерът на решението;
8. решението на комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант.
(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се вписват данните по ал. 1, с изключение на т. 3 и 4.