Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на инвестиционните дружества
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 10 дружества и цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъка с инвестиционни дружества е директен. Съдържа наименование, адрес за кореспонденция и номера на телефони, факсове и имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на инвестиционните дружества
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра на инвестиционните дружества, получили лиценз за извършване на дейност по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК, подлежат на вписване:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
2. типът на инвестиционното дружество, съответно срокът на затворения период при инвестиционно дружество от отворен тип, ако такъв е предвиден;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) наименованието на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издадения от комисията лиценз, броят на притежаваните от управляващото дружество акции на инвестиционното дружество, съществените условия на договора за управление;
4. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 61 ЗППЦК, с което инвестиционното дружество от затворен тип е сключило договор съгласно чл. 168, ал. 5 ЗППЦК;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) наименованията на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейностите и услугите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК; за банка - номер и дата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
6. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
7. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционното дружество, телефонът и адресът за кореспонденция;
8. датата на приемане на акциите на инвестиционно дружество от затворен тип за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
9. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за временно спиране на обратното изкупуване на акциите;
10. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за възобновяване на обратното изкупуване;
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в затворен тип и обратно;
12. годишният отчет по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 2;
13. тримесечният отчет по чл. 36 от Наредба № 2;
14. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;
15. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;
16. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;
17. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;
18. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б ал. 1 ЗППЦК;
19. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) информацията за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК, както следва:
а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на приобретателя;
б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на прехвърлителя;
в) член ли е на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
г) член ли е на управителен или контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с инвестиционното дружество към момента на придобиването или прехвърлянето;
д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на инвестиционното дружество;
е) броят гласове - предмет на последната промяна, дата и начин на извършването й;
ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество;
20. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
21. името (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 216, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
22. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици.
(2) При публично предлагане на ценни книжа на инвестиционно дружество от затворен тип за всяка емисия ценни книжа в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18.
(3) При публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18, както и следните данни:
1. дата на последната актуализация на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип;
2. емисионна стойност, по която инвестиционното дружество предлага на инвеститорите акциите си;
3. цена, по която инвестиционното дружество по искане на акционерите изкупува обратно акциите;
4. размер на разходите по емитирането, съответно по обратното изкупуване, съгласно чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК.