Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на инвестиционните посредници
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списъкът изисква избор по първа буква от името. Съдържа цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъкът с инвестиционни посредници е директен. Съдържа наименование, адрес за кореспонденция и номера на телефони, факсове и имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за инвестиционните посредници


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) данните за професионалната квалификация и опит в управлението на дейността на инвестиционния посредник съобразно разрешените по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК услуги и дейности на лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник във връзка с дейността му съобразно разрешените по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК услуги и дейности;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа, съответно инвестиционни консултации относно ценни книжа;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.), както и наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и броят на притежаваните от тях гласове; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;
8. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема инвестиционният посредник за член на Централния депозитар;
9. наложените санкции на инвестиционния посредник от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
10. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва инвестиционният посредник като член на Централния депозитар;
11. фондовата борса, в която членува инвестиционният посредник, включително:
а) датата и номерът на решението за приемане на инвестиционния посредник за член на борсата;
б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционния посредник - член на борсата, номерът и датата на решението на борсата за допускането им до търговия;
12. неофициалният пазар на ценни книжа, на който е регистриран инвестиционният посредник за участие, включително:
а) датата и номерът на решението за регистриране на инвестиционния посредник за участие на неофициален пазар;
б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;
в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;
г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до търговия на неофициален пазар брокери, представляващи инвестиционния посредник - участник на неофициален пазар, номерът и датата на решението на неофициалния пазар за допускането им до търговия;
13. наложените санкции на инвестиционния посредник от фондовата борса или от неофициалния пазар на ценни книжа, датата и номерът на решението;
14. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 62, ал. 2, т. 5 ЗППЦК;
15. откриването или закриването на офис на инвестиционния посредник;
16. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;
17. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК при условията и по реда на Закона за банките (ЗБ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и:
1. датата и номерът на решението на Българската народна банка за издаване на лицензия за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
2. датата и номерът на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ.