Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените билети за любителски риболов
Закон:
Закон за рибарството и аквакултурите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на билетите за любителски риболов съдържа данни за броя на издадените за всеки месец билети за любителски риболов по видове – годишни, месечни, шестмесечни, седмични, за мъже над 65 години/жени над 60 години, безплатни за лица с увреждания и лица до 14 г., за членове на сдружения.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Закон за рибарството и аквакултурите

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:

2. издадените билети за любителски риболов;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г., попр., бр. 98 от 14.12.2010 г.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) (1) Данните от регистрите се съхраняват в ИСВР.
(2) ИАРА публикува на електронната си страница информация от ИСВР, както следва:
1. данни за издадените за предходния месец билети за любителски риболов по видове - до 10-о число на месеца;
2. данни за регистрираните лица, които развъждат риба и други водни организми - уникален идентификационен код на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта, дата на регистриране и/или заличаване от регистъра - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
3. данни за произведената от лицата по т. 2 през предходната година риба или други водни организми по видове и количества - до края на месец май на следващата година;
4. данни за регистрираните купувачи по чл. 46д, ал. 1 ЗРА - уникален идентификационен код на регистрацията и име/наименование - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
5. данни за вписаните в регистъра на риболовните кораби - име, CFR, външна маркировка, пристанище, дължина, бруто тонаж, основна мощност, допълнителна мощност, основен риболовен уред, допълнителен риболовен уред, материал на корпуса, година на построяване, място на построяване, код на събитието съгласно приложение № 1, дата на събитието, индекс за издадено разрешително за стопански риболов.
(3) Данните от регистрите извън тези по ал. 2 са за служебно ползване.