Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим /чл.59 ал.1 и чл.62.ал.1 от ЗКН/
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Национален институт за недвижимо културно наследство
Законова разпоредба:
Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп., бр. 54 от 2011 г.) Националният институт за недвижимо културно наследство води публичен регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим по чл. 62, ал. 1.