Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Закон:
ЗАКОН за подземните богатства; Закон за управление на отпадъците
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за търговското наименование на регистрираното лице, неговия код по ЕИК, седалище на търговеца, номер и статус на издадения лиценз
Законова разпоредба:
Закон за подземните богатства
Глава осма
УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ
Чл. 22ж.
(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 4.

Закон за управление на отпадъците
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
Раздел I
Информация и публични регистри

Чл. 26.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма води публичен регистър на издадените лицензи по реда на глава пета, раздел III.
(3) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа информация за:
1. наименование на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. номер на разрешението или регистрационния документ и дата на издаване;
4. адрес по съдебна регистрация;
5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
6. адрес на площадките, на които е разрешено да се извършва дейност;
7. код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3;
8. код и наименование на разрешената дейност съгласно § 1, т. 8, 17, 18, 19 или 21 от допълнителните разпоредби.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води публичен регистър съгласно чл. 26, ал. 2 ЗУО по образец съгласно приложение № 1. В регистъра се вписват данни за издадените лицензи, заповедите за отказ за издаване на лицензи и заповедите за отнемане или прекратяване на лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали след влизането им в сила.