Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешения за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения
Закон:
Закон за храните
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Законова разпоредба:
Закон за храните, чл. 22б, ал.8
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА No 28
от 9 септември 2005 г.
за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
(обн.,ДВ,бр.76 от 20 септември 2005 г.)