Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешения за работа с ГМО в контролирани условия
Закон:
ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът се води съгласно чл. 36 от Закона за ГМО
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА С ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО) В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ , СЪГЛАСНО ЧЛ. 31 (2)ОТ ЗАКОНА ЗА ГМО *

Формат на регистър на издадените разрешения за работа с ГМО в контролирани условия (съгласно Директива 98/81/ЕС изменяща Директива 90/219/ ЕЕС за работа в затворена система с ГМО и чл.36 (2), от ЗГМО)


No и дата на издаденото разрешение, Име и адрес на заявителя, Единен идентификационен номер или код по БУЛСТАТ,Клас на работа с ГМО,Информация за аварийният план


* Към 30 декември 2009 г. няма издадени разрешения за работа с ГМО в контролирани условия.
Законова разпоредба:
Чл. 36. (1) В Министерството на околната среда и водите се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър за издадените разрешения за работа с ГМО в контролирани условия.
(2) Публичният регистър по ал. 1 е част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
(3) На вписване в регистъра подлежат обстоятелствата и данните, съдържащи се в разрешението за работа с ГМО в контролирани условия.
(4) В регистъра се вписват и промените в данните и обстоятелствата по ал. 3.