Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Към момента на проучването (07.12.11), регистърът не е на страницата на ИАП, но там може да бъде открит "Регистър на аптеките в РБ", който вероятно замества "Рег. на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти"
Регистъра на аптеките съдържа данни за търговското наименование на аптеката, нейното седалище и адрес на управление. Могат да бъдат намерени данни за разрешената дейност и отговорно лице. Варианта, актуален преди изменението на закона от август 2011г, може да бъде открит на страницата на МЗ.
Законова разпоредба:
Раздел II
Регистри

Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа и води регистри на:

5. издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;


(2) Данните от регистрите по ал. 1, т. 1 - 5 и 7 се публикуват в 14-дневен срок от издаване на съответното разрешение на страницата на ИАЛ в интернет.